Mýtus 1: Advokát je drahý

 • vždy je nutné poměřovat vynaložené náklady na právní zastoupení s výší vymožených nároků
 • klient velmi často netuší, co vše může v dané situaci nárokovat a v jaké výši
 • vlastní zkušenost: vymožení násobků toho, co původně klient požadoval

Mýtus 2: Advokáta nepotřebuji – zvládnu jednat před soudem sám

 • bez znalosti procesních předpisů riskujete nejen průtahy v řízení, ale zejména neúspěch ve věci
 • i nejbanálnější právní záležitosti jako jsou např. rozvod či vymáhání neuhrazených faktur se mohou značně zkomplikovat a neúměrně prodloužit při nedodržení předepsaných lhůt a postupů
 • poškození v trestním řízení – bez právního zástupce (zmocněnce) se zpravidla svých nároků nedomohou a není výjimkou, že viník zůstane nepotrestán

Pravidlo: úlohou policie není obrana a vymáhání nároků poškozených.

 • rovněž tak podpis jakékoli smlouvy bez konzultace s advokátem je značně riskantní – vyvázání z takové smlouvy je poté leckdy značně komplikované a nákladné

Pravidlo: nenechte se lapit do pasti časové tísně a vyjednejte si dostatek času k prostudování smlouvy.

 • pozor na rady na internetu a od právně nevzdělaných osob

Pravidlo: realita v soudní síni ani v nejmenším neodpovídá televizním pořadům (např. Soudkyně Barbara).

 • nedejte na rady právníků z Vašeho okolí – právník jakožto osoba, která vystudovala obor právo na vysoké škole a která je tak bez jakýchkoli zkušeností s vedením soudních sporů, má v praxi často zcela mylné smýšlení o nárocích či právech osob, včetně postupů, jak se jich domoci u soudu
 • pojištění odpovědnosti advokáta – jen a pouze advokát je povinně pojištěn pro případ, že v souvislosti s výkonem advokacie způsobí svému klientovi škodu; právník či jiná práva znalá osoba nejsou za své poradenství nijak odpovědni

Pravidlo: právník není advokát.

 • žádný spor není nikdy stejný a i nepatrná změna okolností, může mít pro výsledek fatální dopad – nikdy nedejte na právní rady tzv. právně zkušených laiků, kteří obdobnou záležitost někdy v minulosti již řešili

Pravidlo: u soudu nelze „opisovat“.

 • vlastní zkušenost: často klient k advokátovi přichází až ve chvíli, kdy je již řízení v běhu a sám zjistil, že se neubírá jím žádaným směrem – riskuje tak, že právní vady a omyly, které napáchal v počátku řízení, mohou být jen těžko napravitelné
 • velmi varuji před vystupováním před soudem bez advokáta – profesionál, který absolvuje stovky soudních jednání je nepostradatelný; nad to zkušený advokát nezřídka disponuje znalostí právního náhledu jednotlivých soudů a soudců (cenné know how každého advokáta)
 • nabídka advokátů je velmi pestrá a vždy si vybírejte osobu, které důvěřujete – pokud to bude právě moje kancelář, budu velmi ráda

Pravidlo: za advokáta si vždy vybírejte osobu, které důvěřujete.

Mýtus 3: Advokát mne neochrání

 • po převzetí právního zastoupení přebírám kompletní komunikaci s protistranou, která je od toho okamžiku povinna komunikovat výhradně s mojí osobou a nikoli s Vámi – tím se vyhnete nepříjemným situacím a stresové zátěži, přičemž jednání s protistranou se tak stává efektivnějším a věcným
 • vlastní zkušenost: vstupem advokáta do sporu jsou eliminovány rizikové situace a vše probíhá v poklidné a věcné atmosféře; zkušený advokát působí jako efektivní prevence eskalace napětí a představuje obranný štít svého klienta

Mýtus 4: K advokátovi budu muset často docházet na porady

 • jelikož porady v kanceláři jsou dle advokátního tarifu placeným úkonem, omezuji jejich počet na nutné minimum a komunikuji převážně telefonicky a pomocí emailu
 • vlastní zkušenost: kvalita právního zastoupení není odvislá od počtu porad a hodin strávených v kanceláři s klientem

Pravidlo: počet návštěv u advokáta nevyhrává spor.