Zrušení registrovaného partnerství

Paní Helena uzavřela před lety registrované partnerství se svojí přítelkyní. Po určitém čase se mezi partnerkami začaly projevovat rozdílné názory na společný život a zájmy, což ve svém konečném důsledku vedlo ke vzájemnému odcizení a nakonec i rozchodu. Paní Helena proto vyhledala pomoc advokáta a žádala o vyvázání z registrovaného partnerství.

_________________________________________________________________________

Dle zákona o registrovaném partnerství toto partnerství zaniká pouze ve dvou případech: a) smrtí jednoho z partnerů (či jeho prohlášením za mrtvého) a b) zrušením rozhodnutím soudu.

Soud rozhodne o zrušení partnerství na návrh jednoho z partnerů, prokáže-li žalobce, že partnerský vztah již fakticky netrvá. Jestliže se k návrhu na zrušení partnerství druhý partner připojí, soud nezkoumá, zda partnerský vztah již fakticky netrvá, a rozhodne o zrušení partnerství.

Pro úplnost dodáváme, že řízení o zrušení partnerství je řízením ve statusových věcech partnerských, pro které se přiměřeně použijí ustanovení o řízení ve statusových věcech manželských.