Právo bydlení po rozvodu

Paní Monika se nedávno rozvedla se svým manželem, přičemž v současné době probíhá řízení o vypořádání společného jmění manželů, jehož komplikovanost naznačuje, že řízení bude trvat dlouhé měsíce, ne-li roky. Oba rozvedení manželé dosud bydlí společně v rodinném domě, jehož vlastnictví se oba v rámci řízení o vypořádání společného jmění domáhají. Je možné v takové situaci zrušit právo bydlení manžela?

___________________________________________________________________________

Dle občanského zákoníku platí, že zaniklo-li manželství rozvodem, a manželé měli k domu nebo bytu, v němž se nacházela jejich rodinná domácnost, stejné, nebo společné právo, a nedohodnou-li se, kdo bude v domě nebo bytě dále bydlet, zruší soud na návrh jednoho z nich podle okolností případu dosavadní právo toho z rozvedených manželů, na kterém lze spravedlivě žádat, aby dům nebo byt opustil, a popřípadě zároveň rozhodne o způsobu náhrady za ztrátu práva; přitom přihlédne zejména k tomu, kterému z rozvedených manželů byla svěřena péče o nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti a o které manželé pečovali, jakož i ke stanovisku pronajímatele, půjčitele nebo jiné osoby v obdobném postavení. Rozvedený manžel, který má dům nebo byt opustit, má právo tam bydlet, dokud mu druhý manžel nezajistí náhradní bydlení, ledaže mu v řízení náhrada nebyla přiznána; v tomto případě má právo v domě nebo bytě bydlet nejdéle jeden rok. Byla-li mu však svěřena péče o nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti a o které manželé pečovali za trvání manželství, nebo o dítě nezaopatřené, které s ním žije, může soud na návrh tohoto manžela založit v jeho prospěch právo bydlení.

Nejvyšší soud ČR k této otázce stanovil, že dokud vlastnické právo nezaniklo, je vlastník nemovitost oprávněn užívat s tím, že pouhý předpoklad, že jeho vlastnické právo v dohledné době zanikne, když je vedeno řízení o jeho zrušení a vypořádání, k stanovení povinnosti žalovaného předmětný dům vyklidit nestačí.

Paní Monice je tak třeba odpovědět, že dokud není příslušné řízení o vypořádání společného jmění manželů pravomocně skončené, případný návrh na zrušení práva bydlení manžela bude shledán jako předčasný a jako takový zamítnut.