Pojištění odpovědnosti advokáta – nástroj ochrany klientů

Dnes mne zaujal článek Patrika Biskupa uveřejněný na Novinkách.cz, ve kterém je popisován případ advokátky Aleny Kasalové. Ta byla zažalována svým klientem, městem Aš, o náhradu škody vyplývající z advokátkou poskytovaných právních služeb.

Krajský soud v Plzni jakožto soud odvolací nyní potvrdil rozsudek soudu prvého stupně. Advokátce Kasalové tak byla pravomocným rozsudkem uložena povinnost zaplatit městu Aš částku 2.800.000,- Kč spolu s úroky z prodlení, přičemž celková částka se vyšplhala na více než 5 milionů korun.

Město Aš, jak uvádí odvolacím soudem potvrzený rozsudek v této věci, v důsledku nesprávné právní argumentace advokátky prohrálo svůj spor se stavební firmou, které tak bylo nuceno uhradit nemalé finanční prostředky.

Naštěstí náš právní řád, resp. předpisy upravující výkon advokacie (zejména zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii) na podobné případy pamatují, když všem advokátům ukládají povinnost pojistit se proti vzniku újmy způsobené klientovi v souvislosti s výkonem advokacie. Minimální limit pojistného plnění vyplývá z usnesení České advokátní komory, které pro advokáta působícího samostatně stanoví limit ve výši 5 milionů korun. Jsou-li poskytovány právní služby, u nichž hrozí způsobení vyšší újmy, je třeba pojištění odpovídajícím způsobem navýšit.

Pojištění odpovědnosti advokáta představuje na jedné straně záruku pro klienty, že případná škoda způsobená v souvislosti s výkonem advokacie jim bude řádně nahrazena. Na straně druhé je odpovědnost advokáta velmi silným důvodem a motivací, proč jakékoli spory či nesnáze řešit právě za pomoci advokáta, tj. odborníka, jenž odpovídá za škodu, kterou způsobí a je ze zákona pojištěn.

Jedná se tak o další zásadní rozdíl mezi firemním právníkem a advokátem, o nichž se blíže rozepisuji v sekci Mýty a předsudky.

Vaše advokátka